12134

https://www.susu.ru/ru/news/2018/05/09/veterany-vov-v-david-gohfeld-legendarnyy-osnovatel-nauchnoy-shkoly-prochnistov